...

Czy możesz ubiegać się o odszkodowanie od dewelopera?

W dzisiejszych czasach bardzo często zdarzają się opóźnienia w realizacji inwestycji lub wady w nowych mieszkaniach.  Gdy dostrzeżesz wadę lokalu lub budynku, możesz starać się o odszkodowanie od dewelopera.

odszkodowanie od dewelopera

Odszkodowanie od dewelopera jak uzyskać.

Warto się dowiedzieć, jak skutecznie dochodzić odszkodowania przed sądem, a także jakie rodzaje roszczeń nam przysługują. Deweloper ma oczywiście obowiązek wykonać budynek zgodnie z treścią umowy. Musi przy tym przestrzegać sztuki budowlanej oraz obowiązujących norm. W tej branży jest jednak spora konkurencja, a do tego cały czas pojawiają się nowi deweloperzy. Najlepiej korzystać z usług sprawdzonych i renomowanych deweloperów, którzy wiele lat działają na rynku i cieszą się pozytywną opinią. Po odebraniu kluczy do mieszkania może okazać się, że ściany są nierówne lub występują braki w płaszczyźnie posadzki. Niezwykle problematyczne są również zacieki oraz zawilgocenia, z którymi ciężko jest sobie poradzić. 

Jeśli występuje jakakolwiek wada, to można mówić o tak zwanej niezgodności sprzedanej rzeczy z umową. Warto mieć na uwadze, że to deweloper ponosi odpowiedzialność za taki stan rzeczy. Za wady oraz usterki części wspólnych nieruchomości, czyli nieszczelny taras lub wadliwe wykonanie klatki schodowej także odpowiada deweloper. Należy pamiętać, że wspólnota mieszkaniowa zajmuje się zarządzaniem nieruchomości wspólnej. Warto dodać, że obowiązkowym etapem każdego procesu sprzedażowego mieszkania jest odbiór budynku lub lokalu. To właśnie w czasie odbioru należy zgłosić istnienie wszelkich usterek lub wad. Ważna jest także pomoc rzeczoznawcy, który będzie specjalizował się w odbiorze mieszkań. Pomoc takiej osoby jest niezbędna, jeśli sami nie posiadamy specjalistycznej wiedzy.

Uznanie wad i usterek.

Sporządza się odpowiedni protokół zdawczo-odbiorczy, jeśli stwierdzono istnienie usterek przy odbiorze. Następnie deweloper ma 14 dni, żeby uznać wady lub złożyć oświadczenie o odmowie uznania wad, a także wskazać przyczyny. Jeśli deweloper uzna wady to następnie powinien je usunąć w ciągu 30 dni od podpisania protokołu. Na zasadach ogólnych możemy dochodzić odszkodowania, jeśli deweloper nie usunie wad we wskazanym terminie. Trzeba jasno podkreślić, że roszczenie obniżenia ceny jest podstawowym roszczeniem przysługującym nabywcy budynku lub lokalu. 

Samodzielna walka na drodze sądowej z deweloperem może być jednak bardzo ciężka, dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonych prawników. Roszczenie obniżenia ceny obejmuje kwotę, o którą lokal lub budynek zmniejszyły swoją wartość. Żeby dochodzić roszczenia należy złożyć specjalne oświadczenie, a następnie dochodzić zwrotu tej kwoty od dewelopera. Przed wysunięciem takiego roszczenia rzeczoznawca powinien sporządzić stosowną opinię. To właśnie z tej opinii powinno jasno wynikać, jaki jest koszt usunięcia usterek, a także, które wady nie zostały wyeliminowane.

Usunięcie wad i usterek czy odszkodowanie od dewelopera?

Żądanie usunięcia wad przez dewelopera w określonym terminie jest drugim roszczeniem, które mamy do dyspozycji. Może się okazać, że na skutek upływu czasu nie jest możliwe skorzystanie z rękojmi za wady rzeczy. Termin przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi w przypadku nieruchomości wynosi 5 lat. Wtedy trzeba działać bardzo szybko i zdecydować się na dochodzenia odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy, czyli na zasadach ogólnych. Dokładnie tę kwestię reguluje art. 471 kodeksu cywilnego. Warto zwrócić uwagę na fakt, że zwrotu poniesionych kosztów z tytułu ekspertyz można również domagać się na zasadach ogólnych. Trzeba pamiętać, że ciężar dowodu spoczywa na nabywcy lokalu. 

Musi on udowodnić, że poniósł szkodę z powodu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy przez dewelopera. Dlatego trzeba zbierać wszystkie dokumenty, które są potwierdzeniem wydatków powstałych z winy dewelopera. Mniej doświadczone osoby będą miały jednak problem z dochodzeniem swoich praw przed sądem, dlatego warto zgłosić się do firmy, która współpracuje z prawnikami. Wielu osobom udało się uzyskać odszkodowanie od dewelopera za ukryte wady budynku. Warto również dokładnie przeanalizować umowę deweloperską. W takiej umowie deweloper zobowiązuje się do terminowego wykonania budynku.

Powierz swoją sprawę doświadczonym prawnikom, uzyskamy dla ciebie najwyższe odszkodowanie od dewelopera.

Zapraszam do kontaktu klientów indywidualnych oraz zarządców budynków lub wspólnoty . Zajmujemy się dochodzeniem roszczeń nie tylko dla klientów indywidualnych. Weryfikacja każdej zgłoszonej do nas sprawy jest bezpłatna. 

Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie od dewelopera.

Skontaktuj się z nami
odszkodowanie od dewelopera
Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.