...
odszkodowanie z zus

Odszkodowanie z ZUS

Spotkał Cię nieszczęśliwy wypadek w pracy, którego skutkiem był długotrwały lub stały uszczerbek zdrowia? Zdiagnozowana została u Ciebie choroba zawodowa? W każdym przypadku jest możliwość ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS-u. Sprawdź, czy przysługuje ono w każdym przypadku oraz jak przebiega proces przyznawania odszkodowania z ZUS.

odszkodowanie z zus

Kiedy przysługuje pracownikowi odszkodowanie z ZUS-u?

Złożenie wniosku o przyznanie odszkodowania odbywa się najczęściej poprzez głównego płatnika składek do ZUS-u, czyli pracodawcy. Spoczywa na nim obowiązek dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów do określonego oddziału ZUS. Prawo do wypłaty odszkodowania występuje w przypadku wystąpienia stałego uszczerbku na zdrowiu, czyli naruszenia funkcji organizmu, które upośledziło jego czynności. Ważne jest, że jest to stan, który nie rokuje poprawy zdrowia. Kolejnym przypadkiem jest czasowe i jednocześnie długotrwałe naruszenie czynności i funkcji organizmu. W tej sytuacji należy pamiętać, że okres ten musi przekraczać 6 miesięcy, ale rokuje poprawę. Każdy z tych przypadków musi być skutkiem choroby zawodowej lub wypadku w pracy.

Ustawodawca jasno określił, czym jest wypadek w pracy oraz choroba zawodowa. Wypadek, zgodnie z art.3 pkt 1 Ustawy o ubezpieczeniu społecznym, jest to “nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą”. Z kolei definicja choroby zawodowej jest zawarta w art.235 w Kodeksie pracy. To choroba widniejąca w spisie chorób zawodowych, która może być stwierdzona poprzez ocenę warunków pracy. Przyczyną choroby musi być szkodliwe działanie czynników, które występują w środowisku pracy, lub mają związek ze sposobem pracy, który nazywany jest narażeniem zawodowym.

Kto może złożyć wnioskować o jednorazowe odszkodowanie z ZUS?

Proces przyznawania odszkodowania jest określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w którym znajdziemy zasady orzekania dotyczące stałego oraz długotrwałego uszczerbku zdrowia. Wniosek dotyczący odszkodowania składa się u płatnika składek, czyli w większości przypadków pracodawcy. Może go złożyć ubezpieczony zleceniobiorca lub pracownik, a w przypadku śmierci ubezpieczonego, na skutek wypadku, także członek jego rodziny.

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym doprecyzowuje, iż może nim być małżonek, dziecko własne, drugiego małżonka, dziecko przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie, wnuki oraz rodzeństwo. Mogą to być również inne dzieci, także te z rodziny zastępczej. Ważne jest, aby w dniu śmierci ubezpieczonego były uprawnione do renty rodzinnej. Tymi osobami mogą być również rodzice, macocha i ojczym, przy czym na dzień śmierci ubezpieczonego powinni być we wspólnym gospodarstwie domowym

Jakie dokumenty są wymagane aby ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z zus?

Do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o odszkodowanie z ZUS potrzebne jest skompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów. Ustalenie okoliczności uszczerbku zdrowia będzie możliwe po dostarczeniu zaświadczenia OL-9, które powinno wystawione z maksymalnie miesięcznym wyprzedzeniem wniosku. Kolejnym ważnym dokumentem jest protokół powypadkowy, który jest sporządzany przez komisję badającą okoliczności wypadku. Innymi dokumentami niezbędnymi przy składaniu wniosku o odszkodowanie są: karta wypadku, wydaną przez państwowego inspektora sanitarnego decyzję o zdiagnozowaniu choroby zawodowej, a także wydane przez lekarza prowadzącego zaświadczenie o stanie zdrowia ubezpieczonego, lub w przypadku jego śmierci, odpis aktu zgonu.

Płatnik przekazuje do ZUS-u wniosek z dokumentacją, dopiero po zakończeniu leczenia i odbyciu rehabilitacji. Adresatem jest konkretna jednostka ZUS-u, której rejon działania zawiera w sobie również miejsce zamieszkania pracownika. Następnie lekarz orzecznik pracujący w ZUS będzie mógł wydać orzeczenie. W ciągu siedmiu dni od złożenia wszystkich dokumentów ZUS ustala termin badania osoby ubezpieczonej. Lekarz może ustalić stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu. Wydane orzeczenie określa jego procentowy stopień oraz ustala związek uszczerbku lub śmierci z wypadkiem, lub chorobą zawodową. Zasady oceny procentowej uszczerbku są zawarte w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Ile czasu ma ZUS na wydanie decyzji w sprawie odszkodowania?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany do wydania decyzji w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym uprawomocni się orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika lub wydane zostanie orzeczenie komisji lekarskiej. W przypadku prawomocnego orzeczenia lub pozytywnej decyzji komisji ZUS w ciągu 30 dni wypłaca odszkodowanie. Oczywiście w przypadku odrzucenia wniosku można odwołać się od decyzji do sądu okręgowego i sądu pracy. Jest to możliwe poprzez jednostkę ZUS-u.

Samo odwołanie jest zwolnione z opłat skarbowych. Problem z odszkodowaniem lub nieprzyznanie jego wypłacenia ma miejsce w przypadku udowodnienia naruszenia przepisów BHP, które było bezpośrednią przyczyną wypadku w pracy. Naruszenie przepisów nastąpiło umyślnie lub na skutek niedbalstwa, a także, jeśli pracownik był w tym momencie pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających i psychoaktywnych. Powyższe nie ma zastosowania przy wypadkach ze skutkiem śmiertelnym. Tak czy inaczej, złożenie przez pracodawcę potrzebnej dokumentacji i wniosku do ZUS-u, zwiększa szanse na jego pozytywne rozpatrzenie. Chroni także poszkodowanego przed dodatkowym stresem związanym z samodzielnym załatwianiem spraw przez ubezpieczonego.

Odszkodowanie z ZUS czy to jedyne świadczeni jakie mi przysługuje?

Jeśli uległeś wypadkowi w pracy lub cierpisz na chorobę zawodowa bardzo prawdopodobne jest że przysługuję Ci również odszkodowanie od pracodawcy. Jeśli posiadałeś dodatkową polisę z niej również otrzymasz świadczenie. Skontaktuj się z nami nasi prawnicy bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę. 

Skontaktuj się z nami
odszkodowanie z zus

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.